แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
facebook   twiter

กรอกผ่านตัวเว็บ

Data source cannot be displayed.
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a48cdb6c-1f5c-4a90-8c27-a08228ccec94
Tags การให้บริการสารสนเทศ ความพึงพอใจ แบบสอบถาม
Visibility Public
Dataset create date May 15, 2024
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Contact Person ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email BICT_MOE@sueksa.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source แบบพึงพอใจในการเข้ารับบริการข้อมูลสารสนเทศ
Data Format HTML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
URL https://docs.google.com/forms/d/1FGzHS2DirakgItLR_HuJ99asXlYTSZ6peoSgoFoQYmM/edit?usp=sharing
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
  Last update dataset : June 12, 2024  
  pdf
  เครื่องมือเก็บรวบรวม
  Last update dataset : June 12, 2024  
  pdf
  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ 2565 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการติดตาม...
  Last update dataset : June 12, 2024  
  csv json