นักเรียน (ทวิศึกษา) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
นักเรียน (ทวิศึกษา)
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
facebook   twiter

เพื่อแสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตามสังกัด และ สถานะนักเรียน (ทวิศึกษา) จำนวนนักเรียน จำแนกตามสังกัด และประเภทสถานศึกษา (ทวิศึกษา) จำนวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา จำแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา (ทวิศึกษา) จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ (ทวิศึกษา) จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ (ทวิศึกษา) จำนวนนักเรียน จำแนกตามสังกัด และ สถานะนักเรียน (ทวิศึกษา) จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำแนกตามสังกัด จำแนกตามระดับการศึกษา และระดับชั้นเรียน (ทวิศึกษา)

Data source cannot be displayed.
นักเรียน (ทวิศึกษา)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 2b6936de-8825-4d1f-8211-ebd1dd5e4164
Tags ความพิการ จำนวนนักเรียน ทวิศึกษา ระดับการศึกษา ระดับชั้นเรียน สถานะนักเรียน สังกัด สัญชาติ
Visibility Public
Dataset create date May 15, 2024
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email BICT_MOE@sueksa.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ครึ่งปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source จากหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษา
Data Format HTML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL https://exchange.moe.go.th/web/OpenData.htm?mode=openDataSearch&Ps=03
Data Language ไทย
Last updated date 2022-06-10
Data release calendar 2022-06-10
First year of data (Statistical data) 2546
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
สังกัด
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
ผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม สัญชาติ ประเภทสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา...
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv api
นักศึกษาเข้าใหม่ หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่1 ที่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึง ปริญญาเอก)
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
ผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม สถาบัน คณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv api