แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
facebook   twiter

ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา

Data source cannot be displayed.
แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 60a8f036-c4e9-41a5-a931-4e5b6446e2f3
Tags SDG4 ปีการศึกษา สารสนเทศ แผนปฎิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ แผนปฏิบัติ แผนแม่บทที่13
Visibility Public
Dataset create date May 15, 2024
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Contact Person ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email BICT_MOE@sueksa.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2021-06-10
Last updated date 2021-06-10
High Value Dataset No Show
Related
นำเสนอแผนภาพเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานด้านสังคมของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลประชากรศาสตร์ การศึกษา แรงงาน สุขภาพ สวัสดิการ ศาสนา และความยุติธรรมในมิติภาพรวมประเทศ และจังหวัด...
Last update dataset : June 12, 2024  
url
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย1. ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ 2. ครัวเรือนที่มีอินเทอร์เน็ต
Last update dataset : June 12, 2024  
json csv
รายชื่อข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่หน่วยงานในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวบรวม หรือจัดทำไว้
Last update dataset : May 31, 2024  
csv xlsx