รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งจัดเก็บในศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Smart EIA Plus (http://eia.onep.go.th) โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ เลขที่รายงาน ประเภทรายงาน วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ ประเภทโครงการ ที่ตั้งโครงการ (ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล)

Data source cannot be displayed.
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e8d14a2c-6c9f-4b09-9431-a39797f6c1cb
Groups การเติบโตอย่างยั่งยืน
Tags การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงาน รายงาน EHIA รายงาน EIA รายงาน IEE รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2023
Maintain date February 10, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
Contact Email databaseeia.onep@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่ได้รับความเห็นชอบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source 1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 3. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://eia.onep.go.th/site/eia
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ชุดข้อมูลรายงานวิจัยทางมานุษยวิทยา ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและนักวิชาการภายนอกที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
Last update dataset : February 12, 2023  
json xls
ชุดข้อมูลสาระสำคัญจากงานศึกษาวิจัยทางชาติพันธุ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
Last update dataset : February 12, 2023  
json xls
ข้อมูลผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 ข้อมูลย่อย ได้แก่ 1. ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา และ 2....
Last update dataset : February 10, 2023  
url api