กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 และ 2. ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด เช่น ชื่อกฎหมาย ลงวันที่ วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่มีผลบังคับใช้ และลิงก์เอกสาร เป็นต้น

Data source cannot be displayed.
กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3456161b-4e77-4e1f-b4b1-b26dd931d63e
Tags EIA กฎกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทผู้จัดทำรายงาน EIA ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำ ผู้จัดทำรายงาน สิ่งแวดล้อม อนุญาต
Visibility Public
Dataset create date March 22, 2024
Maintain date March 22, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน
Contact Email eiaonepthailand@onep.go.th
Objective
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 5
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมจากกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://eiadev.onep.go.th/Editor_Page.aspx?MenuId=33
Data Language ไทย
Created date 2023-10-06
Last updated date 2024-01-29
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำบนพื้นที่สูง
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
โครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อแก้ไข ปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (The project of integrated database...
Last update dataset : May 12, 2024  
url shp
ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
Last update dataset : May 12, 2024  
pdf