เรื่องร้องเรียนของศูนย์ราชการสะดวก - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
เรื่องร้องเรียนของศูนย์ราชการสะดวก
Rating
Organizations : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช แยกตามปีงบประมาณ ประเภทเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานที่ดำเนินการ หรือดูในภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน สามารถติดตามได้ว่าเรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการหรือยุติเรื่องแล้ว

Data source cannot be displayed.
เรื่องร้องเรียนของศูนย์ราชการสะดวก
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ec141a88-4143-4e37-aa9b-846a8715ffda
Tags ติดตาม ร้องทุกข์ ร้องเรียน สถิติ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date April 15, 2024
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person ฝ่ายดำเนินการเรื่องร้องเรียน
Contact Email complain_dnp@hotmail.com
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมเรื่องร้องเรียนจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Data Format
  • HTML
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
URL https://portal.dnp.go.th/p/GECC
Data Language ไทย
Created date 2014-09-10
Last updated date 2022-12-26
High Value Dataset No Show
Related
มูลค่าการนำเข้าสินค้า จำแนกตามรายประเทศที่ผลิตสินค้า
Last update dataset : June 18, 2024  
url
การรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในรูปแบบของระบบรายงานและการติดตามประจำปีแต่ละปีงบประมาณ
Last update dataset : June 18, 2024  
pdf
การจัดการข้อร้องเรียน ประเภทการร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนการทุจริต ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Last update dataset : June 18, 2024  
csv xls