โครงการตำบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
โครงการตำบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Rating
Organizations : กรมการพัฒนาชุมชน
facebook   twiter

หนึ่งในกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล มาวิเคราะห์หาปัญหาโดยจำแนกออกมาเป็น 5 มิติโดยเครื่องมือ CIA ที่สามารถบ่งบอกปัญหาของชุมชน พร้อมด้วยโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ เป็นการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและนำเทคโนโลยีมาพัฒนางานพัฒนาชุมชน

Data source cannot be displayed.
โครงการตำบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 28adf75a-1791-4dd8-ad3a-123e879469ea
Tags ตำบล พัฒนา โครงการ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 19, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
Contact Email itcenter@cdd.mail.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ตำบล
Data Source ทะเบียนการคัดเลือกตำบลสารสนเทศ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
URL https://dpu.cdd.go.th/
Data Language ไทย
Last updated date 2023-03-08
Disaggregate (Statistical data)
  High Value Dataset No Show
  Related
  ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน...
  Last update dataset : June 19, 2024  
  csv
  การพัฒนาและยกระดับผู้นำในชุมชน เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ พร้อมด้วยแนวทางการพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
  Last update dataset : June 19, 2024  
  csv
  ข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
  Last update dataset : June 19, 2024  
  csv