การปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ทั้ง 5 ภาคส่วน ได้แก่ 1) ภาคพลังงาน 2) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 3) ภาคเกษตร 4) ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 5) ภาคของเสีย

Data source cannot be displayed.
การปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e9b1cf9f-b458-4302-82da-c770b2e9c7f2
Groups SDG13: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Tags กักเก็บ การปล่อยก๊าซ ก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2023
Maintain date February 10, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้
Contact Email ccmcdatabase@onep.go.th
Objective อื่นๆ
พันธกรณีระหว่างประเทศ (เป็นการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC))
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS)
Data Format
  • Database
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support อื่นๆ
หน่วยงานของรัฐ,หน่วยงานเอกชน,สถาบันการศึกษา
Data Collect อื่นๆ
ภาคส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
URL https://climate.onep.go.th/th/topic/database/ghg-inventory/
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2000-11-13
Last updated date 2022-12-27
High Value Dataset No Show
Related
สถิติความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย รายเดือน ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด
Last update dataset : February 12, 2023  
csv
ผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ จากสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม...
Last update dataset : February 10, 2023  
csv xlsx
ชุดข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ แสดงค่าเฉลี่ยรายตารางกริด
Last update dataset : January 12, 2023  
csv