การปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ทั้ง 5 ภาคส่วน ได้แก่ 1) ภาคพลังงาน 2) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 3) ภาคเกษตร 4) ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 5) ภาคของเสีย

Data source cannot be displayed.
การปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key e9b1cf9f-b458-4302-82da-c770b2e9c7f2
Tags กักเก็บ การปล่อยก๊าซ ก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2023
Maintain date October 5, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้
Contact Email ccmcdatabase@onep.go.th
Objective อื่นๆ
พันธกรณีระหว่างประเทศ (เป็นการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC))
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://climate.onep.go.th/th/topic/database/ghg-inventory/
Data Language
 • ไทย
 • อังกฤษ
Last updated date 2022-12-27
Disaggregate (Statistical data)
  Official Statistics Yes
  High Value Dataset No Show
  Related
  ผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ จากสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม...
  Last update dataset : November 22, 2023  
  csv
  ข้อมูลกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ที่ วช. กำหนดเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และประกาศรับข้อเสนอ ทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564...
  Last update dataset : November 12, 2023  
  csv pdf
  ข้อมูลกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ที่ วช. กำหนดเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565...
  Last update dataset : November 12, 2023  
  csv pdf