ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ข้อมูลชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย (สัตว์ พืช และจุลินทรีย์) ประกอบด้วย ทะเบียนรายการ สถานภาพ ประเภทของสิ่งมีชีวิต กลุ่มของสิ่งมีชีวิต ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ (อังกฤษ) ชื่อไทย สาขาที่ส่งผลกระทบ และการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องมีมาตรการป้องกันเฉพาะ

Data source cannot be displayed.
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e9e4c6de-0c70-4bf5-9894-b958b75f9cc5
Tags ชนิดพันธุุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกันและกำจัด
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2023
Maintain date February 22, 2024
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ /กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ
Contact Email biosafety.bdm@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อใช้ในการป้องกันควบคุม กำจัด เฝ้าระวัง และติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 5
Geo Coverage ประเทศ
Data Source การศึกษา รวบรวมข้อมูล และระดมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
Data Format
  • Database
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://thbif.onep.go.th/specifics/invasive-species
Data Language ไทย
Created date 2018-02-27
Last updated date 2023-12-15
High Value Dataset No Show