ข้อมูลโครงการที่ดำเนินการภายใต้สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi Projects) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลโครงการที่ดำเนินการภายใต้สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi Projects)
Rating
Organizations : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
facebook   twiter

ข้อมูลรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ทางสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ได้มีการจัดทำ เช่น Dataset, Data Catelog, Data Model และ Data Dashboard

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลโครงการที่ดำเนินการภายใต้สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi Projects)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 799dd371-edef-4ff7-893a-44c9d8d13078
Tags Project โครงการ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)
Contact Email gbdi-info@depa.or.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  แผนงาน/โครงการวิจัยตามแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ สวพส. ภายใต้แผนปฎิบัติการ สวพส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
  Last update dataset : June 12, 2024  
  csv
  โครงการ/กิจกรรมตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปี ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  Last update dataset : June 12, 2024  
  csv
  ข้อมูลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สะสมตั้งแต่ปี 2565 - ปัจจุบัน
  Last update dataset : June 12, 2024  
  xlsx