ข้อมูลป่าไม้ถาวร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลป่าไม้ถาวร
Rating
Organizations : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ถาวรและเนื้อที่ป่าไม้ถาวรรายจังหวัด โดยจัดเก็บข้อมูลใน รูปแบบ CSV ใช้เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาและเปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ถาวรในประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลป่าไม้ถาวร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 69b61ded-9b47-4a85-962e-afc43f97efc9
Tags กรมพัฒนาที่ดิน ป่าไม้ถาวร
Visibility Public
Dataset create date April 1, 2024
Maintain date April 1, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
Contact Email osm_5@ldd.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit อื่นๆ
เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีมาเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแนวเขตป่าไม้ถาวร
Geo Coverage จังหวัด
Data Source มติคณะรัฐมนตรีหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็น ข้อมูลการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ...
Last update dataset : April 1, 2024  
xlsx csv
พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง...
Last update dataset : April 1, 2024  
url zip
ชุดดินในจังหวัดนนทบุรี ปี2565 เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการดินในการผลิตพืชผลทางการเกษตร
Last update dataset : September 12, 2022  
zip