Text Size | A   A   A
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

Data source cannot be displayed.
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key dd762a47-f6a4-4432-a74e-4cf267b7d45f
Groups สถิติทางการ
Tags กระจายเสียง ประกอบกิจการ สิ่งอำนวยความสะดวก โทรทัศน์ ใบอนุญาต
Visibility Public
Dataset create date May 24, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม ส่วนงานโครงข่ายที่ใช้คลื่นความถี่
Contact Email facility.bc@nbtc.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ค่าความนิยมเฉลี่ยของการรับชมโทรทัศน์ (เรตติ้ง) รายเดือนของแต่ละช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
Last update dataset : November 18, 2021  
xlsx
ข้อมูลประมาณการมูลค่าโฆษณารายเดือนของแต่ละช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
Last update dataset : November 18, 2021  
xlsx
1.ข้อมูลจากการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทั่วประเทศตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard...
Last update dataset : November 10, 2021  
csv xlsx