Text Size | A   A   A
ข้อมูลสมาชิกกรมค้นหาตามเลขทะเบียนนิติบุคคล
Rating
Organizations : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
facebook   twiter

ข้อมูลประเภทกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ใช้ในการจัดหมวดหมู่กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ สามารถเลือกประเภทกิจกรรมในการค้นหาข้อมูลได้

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสมาชิกกรมค้นหาตามเลขทะเบียนนิติบุคคล
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f31f392a-39ea-45f2-935a-8deaf0204a12
Tags การค้าระหว่างประเทศ กิจกรรม ประเภท สมาชิก ส่งออก ส่งเสริม
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date February 27, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สัณหภัค นิลสัย
Contact Email sunhapukn@ditp.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Update Frequency Interval 1ครั้ง/วัน
Geo Coverage ไม่มี
Data Source กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Data Format
  • Database
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL drive.ditp.go.th
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
  • อารบิก
Created date 2016-10-01
Last updated date 2021-08-06
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
ปริมาณการนำเข้าส่งออกปาล์มน้ำมัน ปี ตั้งแต่ปี 2561
Last update dataset : June 28, 2022  
csv xlsx
ข้อมูลจัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร เรื่องปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกแยกพิกัดสินค้าเกษตร รายเดือน(พืช...
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx
ปริมาณและมูลค่าการส่งออก นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เริ่มต้น 2561
Last update dataset : June 28, 2022  
csv xlsx