รายชื่อศูนย์ดิจิทัลชุมชน 500 ศูนย์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อศูนย์ดิจิทัลชุมชน 500 ศูนย์
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
facebook   twiter

ชุดข้อมูลรายชื่อศูนย์ดิจิทัลชุมชน สถานที่ตั้ง และพิกัดที่ตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 500 ศูนย์

Data source cannot be displayed.
รายชื่อศูนย์ดิจิทัลชุมชน 500 ศูนย์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 54f5426a-5e07-400a-be78-c992263fe807
Tags ชุมชน ศูนย์ดิจิทัล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Contact Email chanutker6n@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage พิกัด
Data Source ฐานข้อมูลรายชื่อศูนย์ดิจิทัลชุมชน 500 ศูนย์
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
Data Language ไทย
Created date 2022-03-04
Last updated date 2022-03-04
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567
Last update dataset : May 24, 2024  
api
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv json
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv json