ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
Rating
Organizations : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์

Data source cannot be displayed.
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9bd59940-3ed9-48e6-abf7-f513d991d683
Tags ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการค้าและการพัฒนา
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Unstructure Data
Contact Person สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
Contact Email research@itd.or.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนปฏิรูปประเทศ
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ
Data Source สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2019-10-01
Reference Data Yes
High Value Dataset Show