Text Size | A   A   A
ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
Rating
Organizations : คุรุสภา
facebook   twiter

ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 04f3fe9e-1a61-46c8-9796-df0de40ad3ba
Tags รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรอง
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date February 27, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
Contact Email standard.ksp@gmail.com
Objective อื่นๆ
พันธกิจหน่วยงาน,เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ผลการพิจารณาประเมินตามเกณฑ์การรับรองปริญญาฯ เพื่อให้การรับรองและประกาศผลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
Data Format อื่นๆ
CSV,XLS,PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language
  Created date 2021-08-02
  Last updated date 2021-08-10
  Reference Data Yes
  High Value Dataset Show
  Related
  ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี)
  Last update dataset : February 27, 2022  
  xls pdf csv
  ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา (การบริหารการศึกษา)
  Last update dataset : February 27, 2022  
  csv pdf xls
  ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี)
  Last update dataset : February 27, 2022  
  csv pdf xls