Text Size | A   A   A
คู่มือและขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล
Rating
Organizations : กรมทางหลวงชนบท
facebook   twiter

คู่มือและขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลแผนที่โครงข่ายทางหลวงชนบทและโครงข่ายสะพาน ในระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมทางหลวงชนบท

Data source cannot be displayed.
คู่มือและขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a54a1fb3-49f1-4a56-905a-25b297e2a05d
Tags ขั้นตอนปฏิบัติ คู่มือ
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date February 27, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภท อื่นๆ ระบุ คู่มือ ขั้นตอนปฏิบัติ
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email itc@drr.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รายงานการประชุมคณะทำงานบริกรข้อมูล ครั้งที่ 1/2564
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2020-03-25
Last updated date 2020-04-01
High Value Dataset No Show
Related
คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นน้ำ
Last update dataset : April 8, 2022  
pdf
วิธีการจัดทำข้อมูลสถิติและประมวลผลดัชนีอุตสาหกรรม (คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน)
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf
เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตข้าว
Last update dataset : March 9, 2022  
pdf