Text Size | A   A   A
รายงานประจำปีของกระทรวงพลังงาน
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
facebook   twiter

รายงานประจำปี เป็นรายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ของกระทรวงพลังงาน เพื่อเผยแพร่ต่อภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงประชาชน หรือผู้สนใจได้รับทราบสิ่งที่กระทรวงดำเนินการและประโยชน์ที่ได้รับ

Data source cannot be displayed.
รายงานประจำปีของกระทรวงพลังงาน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 32883a1b-a861-4b4b-bf32-5286eec56ae8
Tags ผลการดำเนินงานที่สำคัญ รายงานประจำปี
Visibility Public
Dataset create date March 10, 2022
Maintain date March 10, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
อื่น ๆ
Contact Person กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Contact Email policy_mene@energy.go.th
Objective มติคณะรัฐมนตรี
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source กระทรวงพลังงาน
Data Format
  • Text
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Collect ไม่มี
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2016-10-03
Last updated date 2020-10-01
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
รายงานประจำปีของกรมอุตุนิยมวิทยา
Last update dataset : June 21, 2022  
url
04_0105 รายงานประจำปีของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
Last update dataset : April 27, 2022  
url
รายงานประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf