อัตราการนำส่งรายได้แผ่นดิน/การจ่ายปันผลของกำไรสุทธิ (ร้อยละ) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
อัตราการนำส่งรายได้แผ่นดิน/การจ่ายปันผลของกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
facebook   twiter

ข้อมูลอัตราการนำส่งรายได้แผ่นดิน/การจ่ายปันผลของกำไรสุทธิ (ร้อยละ)

Data source cannot be displayed.
อัตราการนำส่งรายได้แผ่นดิน/การจ่ายปันผลของกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 85884584-a0c5-4108-b6a3-4e5e8fa23aed
Tags การจ่ายปันผล กำไรสุทธิ รัฐพาณิชย์ รัฐวิสาหกิจ รายได้แผ่นดิน อัตราการนำส่ง เงินนำส่ง เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน
Visibility Public
Dataset create date April 29, 2024
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
Contact Email webmaster@sepo.go.th
Objective
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • มติคณะรัฐมนตรี
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL http://catalog.sepo.go.th/dataset/
Data Language
  Last updated date 2022-05-31
  Data release calendar 2022-05-31
  First year of data (Statistical data) 1/10/2564 (วันเริ่มต้นปีงบประมาณ)
  Last year of data (Statistical data) 2565 (ปีงบประมาณ)
  Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
  Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ
  Unit of multiplier (Statistical data) ไม่ทราบ
  High Value Dataset No Show
  Related
  ข้อมูลผลการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินฯ รายเดือน
  Last update dataset : June 12, 2024  
  csv
  ข้อมูลงบลงทุนที่สำคัญที่ใช้ในการติดตามและเผยแพร่ในรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ของ สคร.
  Last update dataset : June 12, 2024  
  pdf
  ข้อมูลงบลงทุนที่สำคัญที่ใช้ในการติดตามและเผยแพร่ในรูปแบบรูปภาพ
  Last update dataset : June 12, 2024  
  pdf