Text Size | A   A   A
ขมธอ. 1-2557 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ เวอร์ชัน 1.0
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
facebook   twiter

เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งในการประชุม เพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมสามารถดำเนินการใช้ระบบการลงคะแนนได้อย่างเหมาะสมและมีความมั่นคงปลอดภัย

Data source cannot be displayed.
ขมธอ. 1-2557 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ เวอร์ชัน 1.0
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 93b2466b-f3ec-4cbc-92b2-7667a9490d59
Tags ER ETDA Recomendation Standard การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ขมธอ. 1-2557 ข้อเสนอแนะมาตรฐาน มาตรฐาน
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date February 27, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารข้อเสนอแนะมาตรฐาน
Contact Person ศูนย์นโยบาย พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
Contact Email estandard.center@etda.or.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนปฏิรูปประเทศ
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit อื่นๆ
ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับภารกิจและงบประมาณ
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับ ETDA Recommendation (ER)
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL https://standard.etda.or.th/?p=7181
Data Language ไทย
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA และ A-HA (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565)
Last update dataset : May 11, 2022  
csv
รายชื่อเครือข่ายบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
Last update dataset : May 11, 2022  
csv
รายชื่อเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเถอที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565)
Last update dataset : May 11, 2022  
csv