ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Rating
Organizations : กรมการขนส่งทางราง
facebook   twiter

รายชื่อผู้ให้บริการด้านระบบราง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key bdc8a4ae-c219-409f-bdbe-ff4824ec6ebb
Tags บริษัท รถไฟ รถไฟฟ้า
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Contact Email me@drt.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Geo Coverage ประเทศ
Data Source การรถไฟแห่งประเทศไทย, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  ข้อมูลระบุที่อยู่ ประเภทจุดตัด และแผนการดำเนินงานปรับปรุง
  Last update dataset : September 12, 2023  
  csv xlsx url
  ข้อมูลสถิติเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้า จำแนกตามประเภทและผู้ให้บริการ
  Last update dataset : September 12, 2023  
  csv xlsx
  สถิติปริมาณผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกรายสถานี
  Last update dataset : September 12, 2023  
  csv xls