รายการจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายการจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย
Rating
Organizations : สำนักงบประมาณ
facebook   twiter

รายการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ประกอบด้วย 1) รายการจัดสรรงบประมาณระดับจังหวัด พ.ศ. 2566 2) รายการจัดสรรงบประมาณระดับต่างประเทศ พ.ศ. 2566

Data source cannot be displayed.
รายการจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3f49d1b2-db7f-4bc6-aeab-3625501bce6f
Tags งบประมาณ จำแนก ตามหมวด รายจ่าย หมวดรายจ่าย
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ประเภทอื่นๆ ระบุ งบประมาณ
Contact Person กองนโยบายงบประมาณ
Contact Email policy_act@bb.go.th
Objective กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สำนักงบประมาณ)
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มีเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่มี
URL https://www.bb.go.th/web/budget/province/province_bud66/index2.html
Data Language ไทย
Created date 2022-09-26
Last updated date 2022-09-26
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
งบประมาณของโครงการที่แสดงรายละเอียดเป็นจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรม
Last update dataset : September 12, 2023  
csv pdf xlsx
ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน
Last update dataset : September 12, 2023  
csv