หน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมที่ สมศ. ต้องประเมินคุณภาพภายนอก - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
หน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมที่ สมศ. ต้องประเมินคุณภาพภายนอก
Rating
Organizations : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
facebook   twiter

ข้อมูลหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม ของสถานศึกษา ที่ขอรับการประเมินคุณภาพาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) "สมศ."

Data source cannot be displayed.
หน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมที่ สมศ. ต้องประเมินคุณภาพภายนอก
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d8deb32d-7c57-40fd-b597-276eb9df0a99
Tags ข้อมูลหน่วยงานต้นสังกัด
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date December 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email support@onesqa.or.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source เป็นฐานข้อมูลหน่วยงานที่รับการประเมินจาก สมศ.
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Language ไทย
High Value Dataset Show