Text Size | A   A   A
แนวคิดและความหมายของตราสัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)
Rating
Organizations : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

“เสือโคร่ง” หรือเสือลายพาดกลอน รูปร่างสง่างาม ใหญ่โตกำยำ แข็งแกร่งน่าเกรงขาม เป็นตัวแทนของเสือทั้งมวล เสือโคร่งได้รับการยกย่องให้เป็น “เจ้าป่า” จึงใช้เป็นตัวแทนของ อส.อส. ในการดูแลพิทักษ์รักษาสัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีภาพสัญลักษณ์ประกอบด้วย ภูเขา ป่าไม้ นก และกวาง เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์อุทยานของชาติที่จะช่วยดูแลรักษาสัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้ดำรงคงอยู่ ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในธรรมชาติอย่างยั่งยืนสืบไป “สีเขียว” สัญลักษณ์แทนธรรมชาติ ให้ความรู้สึกถึง “ผู้มีจิตสาธารณะอันดีงามของผู้เสียสละ” ในความรักและหวงแหนทรัพยากรของชาติที่มีคุณค่าเพื่อลูกหลานสืบไป “ธงชาติ” สื่อถึงทรัพยากรอันมีคุณค่าทางธรรมชาติของประเทศชาติ"

Data source cannot be displayed.
แนวคิดและความหมายของตราสัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 667887e1-3208-4ae0-8326-c137cc714015
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags อส.อส. อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เครือข่าย
Visibility Public
Dataset create date April 8, 2022
Maintain date April 8, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
Contact Person สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
Contact Email hotline1362@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit อื่นๆ
ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  องค์กรที่เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมและ ประกาศเจตนารมณ์
  Last update dataset : June 15, 2022  
  json xls
  องค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำกิจกรรม เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม
  Last update dataset : June 15, 2022  
  json xls
  ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  Last update dataset : April 11, 2022  
  pdf