Text Size | A   A   A
โครงการวิจัยภายใต้กระบวนการขออนุญาตเข้าไปทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
Rating
Organizations : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสำคัญที่ควรทราบในการยื่นขออนุญาต ขั้นตอนการพิจารณาการขออนุญาต การดําเนินงานของผู้ขออนุญาตภายหลังจากได้รับอนุญาต และการตรวจสอบสถานะคำขอจากฐานข้อมูลคำขออนุญาตเข้าทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

Data source cannot be displayed.
โครงการวิจัยภายใต้กระบวนการขออนุญาตเข้าไปทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 60897720-a8d2-475f-bc7b-8b5558fd0db7
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags การขออนุญาต การยื่นขออนุญาต การศึกษา การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ขั้นตอนการพิจารณา ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ฐานข้อมูลคำขออนุญาต ตรวจสอบสถานะคำขอ วิจัยทางวิชาการ โครงการวิจัย
Visibility Public
Dataset create date April 4, 2022
Maintain date April 4, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ
Contact Email otec.dnp@gmail.com
Objective
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit สัปดาห์
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงาน , กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ เงื่อนไขการอนุญาตฯ และเอกสารหลักฐานการยื่นคำขอจากหน่วยงานภายนอก
Data Format
 • Database
 • HTML
 • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
  Last update dataset : July 25, 2022  
  csv xlsx
  โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. อัตราการรู้หนังสือของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี 2. อัตราการรู้หนังสือของผู้ชายอายุ 15-49 ปี
  Last update dataset : July 25, 2022  
  json csv
  ข้อมูลทุนรัฐบาลของนักเรียนทุนรัฐบาลระหว่างศึกษา
  Last update dataset : July 25, 2022  
  csv