Text Size | A   A   A
โครงการวิจัย/งบประมาณ ด้านเกษตรศาสตร์
Rating
Organizations : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 ด้านเกษตรศาสตร์ ซึ่งจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ประกอบด้วย 1) เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง 2) สัตวศาสตร์ 3) สัตวแพทย์ศาสตร์ 4) เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร 5) วิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรอื่น ๆ

Data source cannot be displayed.
โครงการวิจัย/งบประมาณ ด้านเกษตรศาสตร์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e7374f8d-6a15-45d0-b37b-b309ed04dcce
Tags งบประมาณ สาขาวิชาการ OECD เกษตรศาสตร์ โครงการ
Visibility Public
Dataset create date December 2, 2021
Maintain date December 2, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายจักรพงศ์ วรสุวรรณาบุญ
Contact Email chakkapong.v@nrct.go.th
Objective
  • แผนปฏิรูปประเทศ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไตรมาส
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ระบบข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL http://ckan-nrct.sbs-app.com/
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2021-07-28
Last updated date 2021-07-28
Reference Data No
High Value Dataset No Show
Related
1.ข้อมูลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี (งบปกติ) 3. งบลงทุน/งบบุคลากร/ งบดำเนินงาน/งบเงินอุดหนุน/
Last update dataset : January 17, 2022  
pdf
รายละเอียดนโยบายและแผน มาตรการ แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ แผนหลัก และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระบบการขนส่งของประเทศ
Last update dataset : January 17, 2022  
xls csv doc pdf
ข้อมูลนี้แสดงรายะเอียด การเสนอโครงการที่จะดำเนินการประเมินผล
Last update dataset : January 17, 2022  
pdf