ชุดข้อมูล Conc เชิงพื้นที่ในรูปแบบตารางกริด - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชุดข้อมูล Conc เชิงพื้นที่ในรูปแบบตารางกริด
Rating
Organizations : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ชุดข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ แสดงค่าเฉลี่ยรายตารางกริด

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูล Conc เชิงพื้นที่ในรูปแบบตารางกริด
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key f1d450e7-5c22-4049-9e43-c60dad3a5ece
Tags GHG Greenhouse Gas ก๊าซเรือนกระจก ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date January 12, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email itc_tgo@tgo.or.th
Objective
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit อื่นๆ
จนกว่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูล
Update Frequency Interval ตามการเผยแพร่ข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูล
Geo Coverage อื่นๆ
ภูมิภาคอาเซียน
Data Source ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
URL http://opendata.tgo.or.th/dataset/conc/resource/ddb2def9-001c-46f7-8771-bf0139b4f048
Data Language อังกฤษ
Last updated date 2021-08-31
Data release calendar 2021-08-31
First year of data (Statistical data) พ.ศ. 2557
Last year of data (Statistical data) พ.ศ. 2564
Disaggregate (Statistical data) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
Unit of measure (Statistical data) ส่วนในล้านส่วน (parts per million: ppm)
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Standard (Statistical data) ไม่มี
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
สถิติความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย รายเดือน ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด
Last update dataset : May 12, 2023  
csv
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ทั้ง 5 ภาคส่วน ได้แก่ 1) ภาคพลังงาน 2) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 3) ภาคเกษตร 4) ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 5)...
Last update dataset : May 11, 2023  
xlsx xls url
ผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ จากสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม...
Last update dataset : May 11, 2023  
csv xls