Text Size | A   A   A
ผลการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
Rating
Organizations : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

มีการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และจะได้ข้อมูลของผู้ผ่านการประเมินแต่ละคุณวุฒิวิชาชีพ

Data source cannot be displayed.
ผลการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c58a684a-412c-42d6-8981-7a0f7a09b84f
Tags ประเมิน สถาบันการศึกษา สมรรถนะบุคคล
Visibility Public
Dataset create date May 23, 2022
Maintain date June 23, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email it@tpqi.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ครึ่งปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source TPQI-NET
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect บุคคล
URL https://tpqi-net.tpqi.go.th/
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2021-12-03
Last updated date 2022-05-23
Reference Data No
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (1) feedback จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่ สถจ. โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (1) feedback จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่ สถจ. โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (1) feedback จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่ สถจ. โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf