รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบบทความ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบบทความ
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบบทความ

Data source cannot be displayed.
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบบทความ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9fe28ee4-eed6-4c95-8b24-278541c3763a
Tags การเกษตร บทความ
Visibility Public
Dataset create date May 8, 2024
Maintain date May 8, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักผู้อำนวยการและสื่อสารองค์กร
Contact Email odc_arda@arda.or.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source เว็บไซต์ ARDA โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเชื่อมโยงความรู้ด้านงานวิจัยไปสู่สาธารณะด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://www.arda.or.th/agricultural
Data Language ไทย
Created date 2014-10-01
Last updated date 2023-09-30
High Value Dataset No Show
Related
บทความ คือ ความเรียงที่เขียนขึ้นโดยมีหลักฐานข้อเท็จจริง และในเนื้อหานั้น ผู้เขียนได้แทรกข้อเสนอแนะเชิงวิจารณ์ หรือสร้างสรรค์เอาไว้ด้วย เป็นบทความที่ให้ความรู้ ความคิด...
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf json xlsx
ข่าวเจาะลึกทุกเหตุการณ์ปัจจุบันในหมวดข่าวต่างๆ รวมถึงผลการวิจัย เผยแพร่ความรู้ ผลการวิจัย สรุปเนื้อหาจากหนังสือหลายเล่มที่น่าสนใจบทความเชิงวิเคราะห์
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเกษตร จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งดำเนินการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 (6) กำหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด...
Last update dataset : May 31, 2024  
csv