Text Size | A   A   A
ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Rating
Organizations : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
facebook   twiter

รายชื่อและข้อมูลติดต่อของนิติบคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key dc867cd7-5498-4bb3-91d9-ff7904f2c19e
Tags กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกิจกรรม
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date February 27, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สัณหภัค นิลสัย
Contact Email sunhapukn@ditp.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit วัน
Update Frequency Interval 1ครั้ง/วัน
Geo Coverage ประเทศ
Data Source กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Data Format
  • Database
  • XML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect บุคคล
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2559-10-01
Last updated date 2564-08-17
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
ข้อมูลหลักสูตร/กิจกรรมในการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนในภาคบรรยายและชมฐานเรียนรู้ ภาคปฏิบัติ ศึกษาดูงาน
Last update dataset : June 28, 2022  
csv
รายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx
ข้อมูลนี้แสดงรายะเอียด การเสนอโครงการที่จะดำเนินการประเมินผล
Last update dataset : June 21, 2022  
pdf