แผนปฏิบัติราชการงานวิเทศสัมพันธ์และกิจกาอาเซียนประจำปี 2565 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนปฏิบัติราชการงานวิเทศสัมพันธ์และกิจกาอาเซียนประจำปี 2565
Rating
Organizations : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
facebook   twiter

แผนปฏิบัติราชการงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ประจำปี 2565

Data source cannot be displayed.
แผนปฏิบัติราชการงานวิเทศสัมพันธ์และกิจกาอาเซียนประจำปี 2565
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 5b601e56-de13-4f0f-b97c-c520c2f37e63
Groups การศึกษา
Tags งานต่างประเทศ ราชภัฏกำแพงเพชร วิเทศสัมพันธ์ แผนปฏิบัติราชการ
Visibility Public
Dataset create date January 21, 2022
Maintain date February 24, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์
Contact Email chotirada@gmail.com
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit ครึ่งปี
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage ไม่มี
Data Source https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=377&lang=TH
Data Format
  • Database
  • Image
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition เพื่อบริการวิชาการและการศึกษา
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=355&lang=TH
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2022-01-21
Last updated date 2022-01-21
Reference Data Yes
High Value Dataset No Show
Related
แผนปฏิบัติราชการ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รายปี ระยะ 3 ปี ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระดับ 3 ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับผิดชอบ
Last update dataset : June 18, 2024  
pdf
แผนปฏิบัติราชการรายปีของกรมธุรกิจพลังงาน
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี และรายปี ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ สาระสำคัญของแผน...
Last update dataset : May 31, 2024  
url