Text Size | A   A   A
มูลค่าการค้าผ่านแดนไทย-มาเลเซีย (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ปรับปรุง : 09/10/2018 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403

Data source cannot be displayed.
มูลค่าการค้าผ่านแดนไทย-มาเลเซีย (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Additional Info
Data Key d1596d78-b434-4ec6-a4c3-6ba7d5c031d5
Dataset create date February 23, 2020
GeoCoverage ไทย
Groups สถิติทางการ
Tags เขตเศรษกิจพิเศษชายแดน เศรษฐกิจ
Contacts Name เกียรติศักดิ์
Maintainer Email kiatisak.vongprasert@dga.or.th
Visibility Public
Maintain Frequent ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset No Show
Maintain date February 24, 2020
License DGA Open Government License
Related
ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรและการจดทะเบียนอาคารชุด
Last update dataset : March 22, 2021  
url
จำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ จำแนกตามประเภทใบอนุญาต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
Last update dataset : March 19, 2021  
xlsx html
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย แบบปริมาณลูกโซ่ National Income of Thailand (NI)
Last update dataset : February 17, 2021  
html