จำนวนครัวเรือนเกษตรกร ปี 2561 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร ปี 2561
Rating
Organizations : กรมส่งเสริมการเกษตร
facebook   twiter

จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2561 รายจังหวัด

Data source cannot be displayed.
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร ปี 2561
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 00339e6c-70a8-4e01-aea1-65cf3af5492b
Groups เกษตรกรรม
Tags ทะเบียนเกษตรกร
Visibility Public
Dataset create date June 19, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
Contact Email ict20@hotmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่ขึ้นทะเบียน ปี 2560-2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา
Last update dataset : August 12, 2023  
xls
ทะเบียนเกษตรกรหม่อนไหม คือ ฐานข้อมูลของผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ด้านการปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม และการทอผ้าไหม...
Last update dataset : June 4, 2023  
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
api jpeg