ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ตามมาตรา 7(4) (กิจการท่าเรือ การขนส่งทางน้ำ) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ตามมาตรา 7(4) (กิจการท่าเรือ การขนส่งทางน้ำ)
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
facebook   twiter

ข้อมูลประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการท่าเรือและการขนส่งทางน้ำ พ.ศ. 2563

Data source cannot be displayed.
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ตามมาตรา 7(4) (กิจการท่าเรือ การขนส่งทางน้ำ)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c2a63e66-f626-4f2d-938a-a6237e573696
Tags PPP การขนส่งทางน้ำ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน กิจการ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ท่าเรือ มาตรา 7
Visibility Public
Dataset create date April 29, 2024
Maintain date April 29, 2024
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
Contact Person กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
Contact Email webmaster@sepo.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source การประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่มี
URL https://ppp.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager/thumbs//ppp151263-3.PDF
Data Language ไทย
Created date 2565-10-01
Last updated date 2566-03-31
High Value Dataset No Show
Related
สถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ หมายถึง สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการหลัก เกี่ยวกับการขายส่ง ขายปลีกสินค้า ขายอาหาร ที่เตรียมไว้สำหรับบริโภคและการอำนวยความสะดวก...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
ข้อมูลจากการสำรวจที่พักแรม คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทและที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ทั่วประเทศ...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
สำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ จํานวนสถานประกอบการก่อสร้าง จํานวนคนทํางาน ลูกจ้าง และค่าตอบแทนแรงงาน พื้นที่การก่อสร้าง...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx