การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรที่พิการ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรที่พิการ
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

โครงการสำรวจความพิการ 1. จำนวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจากสำรวจ จำแนกตามการใช้อินเตอร์เน็ต เพศ 2. จำนวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจากสำรวจ จำแนกตามการใช้อินเตอร์เน็ต เขตการปกครอง 3. จำนวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจากสำรวจ จำแนกตามการใช้อินเตอร์เน็ต ภาค

Data source cannot be displayed.
การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรที่พิการ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key f2b4cbc1-bec0-4e9d-b090-06d54d03cc6e
Tags คนพิการ ความบกพร่อง ความพิการ ผู้พิการ พิการ สำรวจความพิการ อินเทอร์เน็ต
Visibility Public
Dataset create date April 12, 2024
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม กองสถิติสังคม
Contact Email social.group@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 5
Geo Coverage ประเทศ
Data Source การสำรวจความพิการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/LI
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-27
Data release calendar 2023-06-30
First year of data (Statistical data) 2555
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data)
  • เพศ
  • อื่นๆ
เขตการปกครอง, ภาค
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) ยอดรวมจำนวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเตอร์เน็ต
Standard (Statistical data) การจําแนกการทํางาน ความพิการ และสุขภาพ (International Classification of Functioning,Disability and Health: ICF) ขององค์การอนามัยโลก ชุดคําถามความพิการของเด็ก (Child FunctioningModule: CFM) ซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มวอชิงตัน (WashingtonGroup: WG) และองค์การยูนิเซฟ
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
เพื่อแสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตามสังกัด และ สถานะนักเรียน (ทวิศึกษา) จำนวนนักเรียน จำแนกตามสังกัด และประเภทสถานศึกษา (ทวิศึกษา) จำนวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา จำแนกตามสังกัด...
Last update dataset : May 15, 2024  
url
นักศึกษาที่มีความพิการ โดยผู้พิการหมายถึง ผู้ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) พิการทางร่างกาย • พิการทางการมองเห็น • พิการทางการได้ยิน • พิการด้านการสื่อความหมาย (2)...
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx csv
จำนวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้ทำงาน จากข้อมูลการสำรวจความพิการ
Last update dataset : May 12, 2024  
csv json xlsx