การประสบปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหมู่บ้าน/ชุมชน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การประสบปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหมู่บ้าน/ชุมชน
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ทันความต้องการของประชาชน

Data source cannot be displayed.
การประสบปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหมู่บ้าน/ชุมชน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key d2d63ec1-15a9-495b-9f07-8766a37c232c
Tags การใช้เทคโนโลยี ชุมชน หมู่บ้าน เทคโนโลยี
Visibility Public
Dataset create date April 12, 2024
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ1
Contact Email popinion@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/8G
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-25
Data release calendar 2024-03-25
First year of data (Statistical data) 2563
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลทะเบียนรายละเอียดผู้ประกอบการ OTOPและรายละเอียดพื้นฐาน
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
รวบรวมการจัดการความรู้ในรูปแบบเอกสาร คู่มือ วิดิโอ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการทำงาน เช่น การสอนทำคลิป การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมการขาย คู่มือ live stream...
Last update dataset : June 18, 2024  
pdf
แหล่งรวบรวมบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC)...
Last update dataset : June 12, 2024  
json csv