สถิติผลการจัดเก็บภาษีรถยนต์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติผลการจัดเก็บภาษีรถยนต์
Rating
Organizations : กรมสรรพสามิต
facebook   twiter
 • “รถยนต์” หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น แต่ไม่รวมถึงรถที่เดินบนราง รถจักรยานยนต์มีพ่วงข้างไม่เกินหนึ่งล้อ และรถยนต์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 • “รถยนต์นั่ง” หมายความว่า รถเก๋งหรือรถยนต์ที่ออกแบบสำหรับเพื่อใช้สำหรับนั่งเป็นปกติวิสัย และให้หมายความรวมถึงรถยนต์ในลักษณะทำนองเดียวกัน เช่น รถยนต์ที่มีหลังคาติดต่อเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร ด้านข้างและหรือด้านหลังคนขับมีประตูหรือหน้าต่างและมีที่นั่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีที่นั่งเท่าใด
 • “รถยนต์โดยสาร” หมายความว่า รถตู้หรือรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อใช้ขนส่งคนโดยสารจำนวนมากรวมทั้งรถยนต์ในลักษณะทำนองเดียวกัน
 • “รถยนต์กระบะ” หมายความว่า รถยนต์ที่มีที่นั่งด้านหน้าตอนเดียวสำหรับคนขับและตอนหลังเป็นกระบะบรรทุกซึ่งเปิดโล่งจนถึงท้ายรถโดยไม่มีหลังคา
 • ผู้มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิต ได้แก่ 1) ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม 2) ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 3) ผู้นำเข้าซึ่งสินค้า และ 4) บุคคลอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด
 • สถิติผลการจัดเก็บภาษีรถยนต์ ถูกจำแนกตามประเภทกลุ่มภาษี และพิกัดภาษี แยกเป็น รายปี รายเดือน
Data source cannot be displayed.
สถิติผลการจัดเก็บภาษีรถยนต์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 1013b398-e8d9-4098-8785-614ecf1bd6c2
Tags ภาษีสรรพสามิต รถยนต์
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 12, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงาน
Contact Email catalog@excise.go.th
Objective
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ฐานข้อมูลรายได้ (กรมสรรพสามิต)
Data Format
 • CSV
 • JSON
 • XLS
 • RDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Last updated date 2023-08-01
Data release calendar 2021-07-01
First year of data (Statistical data) 2563
Last year of data (Statistical data) 2566
Disaggregate (Statistical data)
  Unit of measure (Statistical data) บาท
  Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
  High Value Dataset No Show
  Related
  สถิติผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 (รายปี รายเดือน) (แยกรายสินค้า)
  Last update dataset : October 4, 2023  
  csv
  สถิติผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 (รายปี รายเดือน) (แยกรายพื้นที่)
  Last update dataset : October 4, 2023  
  csv
  “แบตเตอรี่” หมายความว่า เซลล์หรือหมู่เซลล์ไฟฟ้าซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรมหรืออย่างขนาน หรือทั้ง 2 อย่า งและสามารถเก็บพลังงานและให้พลังงานไฟฟ้าได้...
  Last update dataset : September 12, 2023  
  rdf csv api xls