Text Size | A   A   A
แบบฟอร์ม เอกสารเกี่ยวกับการประเมินและรับรอง
Rating
Organizations : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

01_0304 แบบฟอร์ม เอกสารเกี่ยวกับการประเมินและรับรอง

Data source cannot be displayed.
แบบฟอร์ม เอกสารเกี่ยวกับการประเมินและรับรอง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 65379b1f-8c00-49ef-ae65-e1c51489ac8a
Tags การประเมิน การรับรอง แบบฟอร์ม
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date April 27, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
แบบฟอร์ม
Contact Person สำนักประเมินและรับรอง
Contact Email chitawan@ha.or.th
Objective อื่นๆ
เพื่อใช้เป็นแบบฟอร์มเอกสารสำหรับสถานพยาบาลที่ขอเข้าสู่การประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลของสถาบัน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 3
Geo Coverage ประเทศ
Data Source คู่มือปฏิบัติงานเรื่องคุณภาพระหว่างอายุการรับรอง (สรพ.)
Data Format
  • PDF
  • อื่นๆ
docx
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License อื่นๆ
open
Data Collect ไม่ทราบ
Data Language ไทย
Created date 2013-05-31
Last updated date 2020-01-15
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (1) feedback จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่ สถจ. โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (1) feedback จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่ สถจ. โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (1) feedback จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่ สถจ. โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล...
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf