งานแนะนำคุณสมบัติใหม่ ของ Open Data Platform - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
facebook   twiter

งานแนะนำคุณสมบัติใหม่ ของ Open Data Platform

กำหนดการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์

งานแนะนำคุณสมบัติใหม่ ของ Open Data Platform

“Open Data เวอร์ชันใหม่ ...ปัง ดังกว่าเดิม”

วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. –  ๑๕.๐๐ น

รับชมผ่าน
Facebook: https://www.facebook.com/DGAThailand
Youtube: https://www.youtube.com/c/DGAThailand

----------------------

๑๓.๓๐ – ๑๓.๓๕ น.   :   รับชมวีดีทัศน์ และ กล่าวต้อนรับโดยพิธีกรดำเนินรายการ

๑๓.๓๕ – ๑๓.๔๕ น.   :   กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาทิศทางและแนวทางขับเคลื่อนข้อมูลเปิดภาครัฐ
                                โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ, ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA). 

๑๓.๔๕ – ๑๔.๑๐ น.   :  การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเวอร์ชันใหม่ มีอะไรบ้าง

                                โดย ดร.มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม, ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลและผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO)

๑๔.๑๐ – ๑๕.๐๐ น.   :  ร่วมเสวนา หัวข้อ “Open Data Version ใหม่ ... ปัง ดังกว่าเดิม”

                                ดำเนินรายการโดย คุณวิชัย วรธานีวงศ์

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- ดร.มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม, ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลและผู้บริหารข้อมูลระดับสูง(CDO)  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

วิทยากรตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- คุณอุษามาศ ร่วมใจ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยากรตัวแทนจากภาคประชาชน
- รศ.ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์, คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม, ผู้อำนวยการศูนย์ AIC / SMART CITY MSU LAB, คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยากรรับเชิญตัวแทนจากภาคธุรกิจ
- คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเดน เอเซีย จำกัด

เอกสารประกอบการบรรยาย