การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี2560-2564 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
facebook   twiter

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี2560-2564

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือและทัศนคติของการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงาน หรือในอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละระดับ (ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3) โดยการทดสอบมีทั้งภาคความรู้และความสามารถ ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในระดับใดและสามารถนำไปใช้ในการกำหนดการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการอนุญาตให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อนำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปใช้ทดสอบให้กับกลุ่มเป้าหมายแรงงานทั่วไป
ความสำคัญของการวิเคราะห์ และจัดทำ Dashboard คือแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินการว่าผู้ผ่านการทดสอบมาจากสถานที่ทดสอบใดบ้าง สาขา/ระดับใด เพื่อจะได้ส่งเสริม จัดสรรงบประมาณที่จำเป็นให้กับเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือการโอนถ่ายภารกิจให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม DSD Skill UP
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/national-skill-standard-test-2017-2021/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/2560-2564DSDSkillUpDIGIDataCamp/Story1?publish=yes