สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 15 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยจำแนกตามหน่วยงาน แนวทางการส่งเสริม ประเด็นการส่งเสริม กลยุทธ์ โครงการ และงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
สสว. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME จึงได้มีการจัดทำ การประเมินความเสี่ยง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
pdf
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ด้านความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
pdf
การจัดทำแผนปฏิบัติการของ สสว. มีกลไกและกระบวนการในการจัดทำแผนฯ ดังกล่าว โดยนำข้อมูลจากนโยบายชาติและแผนในระดับต่างๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
pdf
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สสว.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
pdf
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME รวมประเทศ รายภูมิภาค รายภาคธุรกิจ และรายสาขาธุรกิจ จำแนกตามองค์ประกอบดัชนี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME จำแนกตามภูมิภาค ภาคธุรกิจ และรายสาขาธุรกิจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx
ภาพรวมงบการเงินของผู้ประกอบการ MSME เฉพาะนิติบุคคล ที่สามารถจำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
xlsx csv url
สถิติจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจแและขนาดของธุรกิจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx rdf url
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
xlsx csv url
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2567  
xlsx csv url
ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นการคำนวณในรูปดัชนีเชิงประกอบ (Composite Index)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มกราคม 2567  
xlsx csv
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME จำแนกตามภูมิภาค ภาคธุรกิจ และรายสาขาธุรกิจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 ตุลาคม 2566  
xlsx csv
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME รวมประเทศ รายภูมิภาค รายภาคธุรกิจ และรายสาขาธุรกิจ จำแนกตามองค์ประกอบดัชนี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 ตุลาคม 2566  
xlsx csv
สถิติจำนวนการจ้างงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) โดยสามารถจำแนกได้ตามพื้นที่ ประเภทธุรกิจ ภาคธุรกิจและขนาดของธุรกิจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 กันยายน 2566  
xlsx csv url