สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 60 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
การรายงานสถิติการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv json
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv
รายการข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมภารกิจการให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดี...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xlsx csv json
รายการชุดข้อมูลมาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม 21 วัน ปีงบประมาณ 64 ข้อมูลเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 63
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx
ข้อมูลการดำเนินงานตามคำร้องของผู้ร้องเรียนร้องทุกข์กับศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx xls json
ข้อมูลงานบริการประชาชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสำหรับรายงานผู้บริหาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx json
ข้อมูลให้คำปรึกษาด้านกฎหมายของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx json
ข้อมูลผู้ร้องทุกข์ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx json
ข้อมูลผู้ขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายกับศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx json
รายการข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมภารกิจการให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดี...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
xlsx csv json
รายการเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ประกอบคำขอรับความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf
ข้อมูลการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสำหรับรายงานผู้บริหาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx json
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf
ข้อมูลสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานยุติธรรมเชิงรุก (Online) ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx json
รายงานสถานะการเงินสำนักงานกองทุนยุติธรรมรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf
ข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Online) ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx json
ข้อมูลงานบริการกระทรวงยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx json
ข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมของกระทรวงยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv
ข้อมูลประวัติการได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx json
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv