สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 83 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม ประกอบด้วย เลขหมายโทรศัพท์แบบประจำที่ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขหมายที่ใข้งานทางเทคนิค เลขหมายที่ใช้งาน IoT และเลขหมายที่ใช้งาน VoIP
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 พฤษภาคม 2567  
xlsx
ข้อมูลแสดงสถานะเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น4หลักที่สงวน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 พฤษภาคม 2567  
xlsx .xlsx
แผนความถี่วิทยุ พิกัดที่ตั้ง และคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 พฤษภาคม 2567  
csv json pdf xlsx
ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก/เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก ที่จัดสรรให้กับผู้ขอรับการจัดสรร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 พฤษภาคม 2567  
xls
สถิติเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคมที่สำนักงาน กสทช. ได้รับไว้เป็นเรื่องร้องเรียนจำแนกตามเลขที่ร้องเรียน, วันที่, ประเด็นปัญหา, ผู้ให้บริการ, สถานะ, ช่องทาง, พื้นที่ประสบปัญหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 พฤษภาคม 2567  
xlsx
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการจดทะเบียน (Mobile Subscribers)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
รายได้เฉลี่ยจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่รวมการเชื่อมต่อ (บาท/เลขหมาย/เดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
สัดส่วนการเข้าถึง (การใช้) บริการโทรศัพท์ประจำที่ต่อจำนวนครัวเรือน (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
สัดส่วนการเข้าถึง (การใช้) บริการโทรศัพท์ประจำที่ต่อจำนวนประชากร (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
กำหนดขอบเขตการวิเคราะห์เฉพาะตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น วัตถุประสงค์ ของการศึกษานี้ คือ การพิจารณาว่าราคาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นเท่าใดหลังจากการรวมธุรกิจ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
pdf
จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
อัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำนวนครัวเรือน (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx csv
อัตราการเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx xls
ปริมาณการใช้งานเฉลียจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (นาที/เลขหมาย/เดือน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
สัดส่วนรายได้ของผู้ให้บริการในตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
พาดสายสื่อสาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
เอกสารเผยแพร่งานวิชาการสายงานกระจายเสียงและโทรทัศน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
สัดส่วนการเข้าถึง (การใช้) บริการโทรศัพท์ประจำที่ต่อจำนวนครัวเรือน (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx
ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้ริเริ่มแนวความคิดการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economies) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) และได้มีการพัฒนานิยามของ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
pdf
อัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำนวนประชากร (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xlsx csv