ขนาดตัวอักษร |    
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
หน่วยงานระดับกรม
พบ 10 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลแผนการลงทุน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มิถุนายน 2565  
csv
ข้อมูลลักษณะผลตอบแทน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มิถุนายน 2565  
csv
ข้อมูลผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย แบบสะสม , รายปี , ราย 3 ปี , ราย 5 ปี , ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มิถุนายน 2565  
csv
ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายรายแผนแบบ Annualized แสดงแบบ YTD, 1 ปี , 5 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 เมษายน 2565  
csv
สัดส่วนการลงทุน ส่วนกองสมาชิก ตามประเภทสินทรัพย์ ร้อยละสัดส่วนการลงทุน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 เมษายน 2565  
csv
ข้อมูลมูลค่าต่อหน่วยและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 เมษายน 2565  
csv
ข้อมูลจำนวนสมาชิก กบข แบ่งตามช่วงอายุ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 เมษายน 2565  
csv
ข้อมูลเพศ ของสมาชิก กบข
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 เมษายน 2565  
csv
ข้อมูลจำนวนสมาชิก กบข แบ่งตามประเภทข้าราชการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 เมษายน 2565  
csv
ข้อมูลประเภทผลตอบแทน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มิถุนายน 2564  
csv