กรมสุขภาพจิต - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมสุขภาพจิต
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 171 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ยอดผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ในเวลาราชการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
สถิติการให้การปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ประจำเดือนพฤษจิกายน 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
jpeg
ข้อมูลการประเมินสุขภาพประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 11 ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
url pdf
องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิต สถานการณ์ปัญหา และแนวทางป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ยอดผู้ป่วยรับไว้รักษา (ราย HN) ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
องค์ความรู้ หลักสูตรเสริมสร้างพลังใจ พลังใจวัยใส อึด ฮึด สู้ จากกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่น โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
องค์ความรู้ปฐมพยาบาลทางใจ (3ส) เขตสุขภาพที่ 4 เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม และและดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชน จัดทำโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf url
ข้อมูลผลการคัดกรองสุขภาพจิตคนไทย เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์) ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการรวบรวมข้อมูลจากเว็ปไซต์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
url pdf
องค์ความรู้สร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 4 เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม และดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานประกอบการ จัดทำโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
การสนับสนุนสื่อด้านสุขภาพจิต เพื่อการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น ประกอบด้วย สื่อสุขภาพจิต HERO, สื่อสุขภาพจิต ซึมเศร้า, สื่อสุขภาพจิต...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
องค์ความรู้ การเสริมสร้างพลังใจอึด ฮึด สู้ (RQ) เขตสุขภาพที่ 4 เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม และและดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชน จัดทำโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf url
องค์ความรู้สร้างสุขวัยทำงานในชุมชน เขตสุขภาพที่ 4 เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม และดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน จัดทำโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf url
ทำเนียบผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นประจำศุนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 และ PM
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
png
องค์ความรู้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในสถานศึกษา เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย สถานการณ์ปัญหา พฤติกรรมเสี่ยง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
สถิติให้บริการปรึกษาทางข้อความเพจ 1323 ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ปีงบ 2560-2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
องค์ความรู้พฤติกรรมเสี่ยงอาชีวศึกษา สถานการณ์ปัญหา ปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง ระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นอาชีวศึกษา ตลอดจนการคัดกรอง การส่งเสริมป้องกันและแก้ไข
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) ในเขตสุขภาพที่ 2 (จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ช่องทางให้บริการ TeleHealth Facebook 1323 KYC Dmind Hope TakeForce
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
รายชื่อเครือข่ายสถานประกอบการเขตสุขภาพที่ 4 ที่ผ่านการอบรมโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครนายก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
รายชื่อหน่วยงานเครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv