ขนาดตัวอักษร |    
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
หน่วยงานระดับกรม
พบ 27 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เป็นเล่มคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านถ่านหินที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ริเริ่มและจัดทำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
pdf
ข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะแหล่งบนบกที่เผยแพร่บน website www.dmf.go.th
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
pdf
ข้อมูลผลการประกวด Coal Award ระดับนานาชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx csv
เป็นชุดข้อมูลรายละเอียดผู้ที่เข้าโครงการที่นำ CoP ด้านถ่านหินของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ไปทดลองใช้ พร้อมรายละเอียดการดำเนินงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx csv
ข้อมูลผลการประกวด Coal Award ระดับประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx csv
เป็นข้อมูลสถิติการจัดหาและการใช้ถ่านหินของประเทศ รายปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx csv
รายงานการขายและมูลค่าปิโตรเลียมของบริษัทผู้รับสัมปทาน โดยการนำข้อมูลการขายปิโตรเลียมประจำเดือนมาประมวลผล สรุปผลรายงานการขายเป็นหลายแหล่งตามที่เผยแพร่บน website www.dmf.go.th...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
รายงานการขายและมูลค่าปิโตรเลียมของบริษัทผู้รับสัมปทาน โดยการนำข้อมูลการขายปิโตรเลียมประจำเดือนมาประมวลผล สรุปผลรายงาการขายเป็นหลายแหล่งตามที่เผยแพร่บน website www.dmf.go.th...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
ปริมาณการขายปิโตรเลียมของบริษัทผู้รับสัมปทานที่ขายในแต่ละเดือนที่กองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียมรายงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
หนังสือแจ้งการนำส่งรายได้จากการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียให้กรมบัญชีกลางในแต่ละเดือนเป็นเงินบาท โดยจะแสดงแยกเป็นรายได้ในแต่ละประเภท ได้แก่ ค่าภาคหลวง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะแหล่งบนบกที่เผยแพร่บน website www.dmf.go.th
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
รายงานการขายและมูลค่าปิโตรเลียมของบริษัทผู้รับสัมปทาน โดยการนำข้อมูลการขายปิโตรเลียมประจำเดือนมาประมวลผล สรุปผลรายงานการขายเป็นหลายแหล่งตามที่เผยแพร่บน website www.dmf.go.th...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
รายงานการขายและมูลค่าปิโตรเลียมของบริษัทผู้รับสัมปทาน โดยการนำข้อมูลการขายปิโตรเลียมประจำเดือนมาประมวลผล สรุปผลรายงานการขายเป็นหลายแหล่งตามที่เผยแพร่บน website www.dmf.go.th...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
ข้อมูลสถิติรายงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงให้ท้องถิ่น (จัดสรรให้กับ อบต. อบจ.ในพื้นที่ผลิต)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx
ข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงให้ท้องถิ่น (จัดสรรให้กับเทศบาลและ อบต.นอกพื้นที่ผลิต)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx