สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 68 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
โครงการวิจัยด้านเกษตรอัจฉริยะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567  
csv
โครงการวิจัยด้านหมอกและควัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567  
csv
โครงการวิจัยด้านพื้นที่สูง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567  
csv
โครงการวิจัยด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567  
csv
โครงการวิจัยด้านเครื่องจักรกลการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567  
csv
โครงการวิจัยด้านพืชไร่พืชสวน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567  
csv
โครงการวิจัยด้านสมุนไพร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567  
csv
โครงการวิจัยด้านน้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567  
csv
โครงการวิจัยด้านปศุสัตว์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567  
csv
โครงการวิจัยด้านประมง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
csv
โครงการวิจัยด้านอาหาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
csv
โครงการวิจัยด้านปาล์มน้ำมัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
csv
โครงการวิจัยด้านข้าว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
csv
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงจากหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือ จากทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
api
ผลงานที่ได้รับรางวัล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
csv
กรอบงานวิจัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
csv
รายการทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
csv
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
csv
รายการคณะกรรมการและอนุกรรมการ สวก.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
json
ผู้บริหาร สวก.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
json