ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลสัญลักษณ์ และ รายละเอียดของการรับรองสำหรับประชาชน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

01_0205 HA เพื่อประชาชน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสัญลักษณ์ และ รายละเอียดของการรับรองสำหรับประชาชน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 6c439ab4-9b5d-46b1-a75f-0db316415c93
คำสำคัญ เครื่องหมายการรับรองกระบวนการคุณภาพ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 9 กันยายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 9 กันยายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารข้อมูลการรับรอง
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักยุทธศาสตร์ งานสื่อสารสาธารณะและโสตทัศนูปกรณ์
อีเมลผู้ติดต่อ anurak@ha.or.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 18 (ฎ) (สรพ.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2019-12-04
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-03-23
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง