"ไปต่อ" หรือ "พอก่อน" นโยบายการทำงานแบบ Work From Home (WFH) ในองค์กร - Open Government Data of Thailand

ตัวอย่างการใช้ข้อมูล

facebook   twiter

"ไปต่อ" หรือ "พอก่อน" นโยบายการทำงานแบบ Work From Home (WFH) ในองค์กร

“ไปต่อ” หรือ “พอก่อน” นโยบายการทำงานแบบ Work From Home (WFH) ในองค์กร

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการนำนโยบาย WFH มาปรับใช้ในคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  1.  นโยบายการ WFH ส่งผลให้บุคลากรแต่ละ Generation พึงพอใจและผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นหรือไม่
  2. นโยบายดังกล่าวสามารถจูงใจให้บุคลากรแต่ละ Generation ลาออกน้อยลงหรือไม่

ในสถานการณ์ COVID 19 ที่เริ่มพบในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 63 ศิริราชที่เป็นกำลังหลักสำคัญของแผ่นดินในด้านสาธารณสุข บุคลากรของคณะฯ จึงมีส่วนสำคัญในการเป็นกลไกขับเคลื่อนผ่านวิกฤตดังกล่าว คณะมีการขยายตัวและเติบโตต่อเนื่องรวมถึงมีการรับบุคลากรใหม่เข้ามาเพิ่มเติมในแต่ละปี โดยคณะฯ มีบุคลากรปีงบประมาณ 64 จำนวน 15,895 ราย (Gen bb = 6.1% Gen x = 19.3% Gen y = 45.9% Gen z = 28.7%) ในปี 63 ซึ่งเป็นปีแรกของสถานการณ์ Covid 19 พบว่าอัตราการลาออกในภาพรวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 62 ส่วนหนึ่งมาจากการที่คณะไม่มีนโยบายปลดคน ลดเงินเดือน ไม่ขึ้นเงินเดือนประจำปี และเพื่อให้สามารถผ่านวิกฤตดังกล่าวได้คณะเร่งการฉีดวัคซีนให้บุคลากรด่านหน้าและบุคลากรทุกระดับ รวมถึงในปี 63 เพื่อสามารถบริหารจัดการในสภาวะดังกล่าวได้คณะจึงนำมาตรการ WFH เข้ามาปรับใช้ในคณะ ทั้งนี้พบว่าปี 64 อัตราการลาออกของบุคลากรมีทิศทางสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทางกลุ่มจึงสนในใจการนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อให้ผู้บริหารคณะเห็นภาพในช่วงการนำนโยบาย WFH มาใช้ในคณะ

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม SiHRData_3ยกกำลัง2
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล