การพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองสู่มาตรฐานสากล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

การพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองสู่มาตรฐานสากล

วิเคราะห์การกระจายตัวของหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC17025) ของห้หน่วยงานที่สำรวจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และสนับสนุนหน่วยงานที่ต้องการรับบริการการให้คำปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม DSS#1
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/development-of-inspection-and-certification-bodies/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/DSS1DIGIDataCamp/CAB_DATA?publish=yes